MENU

2. Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172)

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bertindak dan berfungsi sebagai instrumen perancangan guna tanah di kawasan tempatan. Antara fungsi dan kuasa Majlis  dibawah akta ini ialah:

a) Majlis Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi Kawasan Pentadbirannya

b) Mengatur, Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya

c) Mengusaha, Membantu dan Menggalakkan Pemungutan, Penyelenggaraan Dan Penyiaran Perangkaan, Buletin dan Monograf dan Lain-lain Yang Berhubung Dengan Perancangan Bandar dan Desa, dan Methodologinya

d) Melaksanakan Apa-apa Tugas Lain Yang Dipertanggungjawabkan ke atasnya dari semasa ke semasa Oleh Pihak Berkuasa Negeri.