MENU

3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

Akta Parit, Jalan dan Bangunan 1974 (Akta 133) merupakan akta yang memberikan kuasa kepada Majlis dalam perkara berkaitan pengurusan perparitan, penyenggaraan jalan bandaran dan juga bangunan-bangunan awam. Antara kuasa-kuasa Majlis dibawah akta ini ialah:

a) Meluluskan Pelan Bangunan

b) Mengawal Untuk Memastikan Kerja-kerja Tanah Yang Dilaksanakan Mengikut Kehendak- kehendak Yang Ditetapkan

c) Memastikan Pembinaan Sesuatu Bangunan Adalah Mengikut Pelan Yang Diluluskan

d) Memastikan Penggunaan Sesuatu Bangunan Adalah Seperti Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan

e) Mengawal Penggunaan Bahan-bahan Mudah Terbakar Dalam Pembinaan Sesuatu Bangunan

f) Penyediaan Infrastruktur Untuk Sesuatu Pemajuan

g) Kawalan Ke Atas Bangunan Yang Berada Di Dalam Keadaan Bahaya

h) Pemeriksaan Berjadual Ke Atas Bangunan-bangunan Yang Sudah Siap

i) Mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)

 

4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

Dibawah akta ini, Majlis berkuasa untuk mengadakan perintah-perintah berkaitan dengan jalan-jalan awam dikawasan Majlis merangkumi perintah seperti tatacara meletak kenderaan, dan larangan penggunaan jalan dikawasan Majlis.